PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48

Kategoria: Z życia szkoły Opublikowane przez: Administrator, Dnia:

PROCEDURA  ZAPEWNIENIA  BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA
W  NIEPUBLICZNEJ  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 48

 AKTYWNOŚCI  TWÓRCZEJ  W  ZIELONCE
W  OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 3 poz. 69 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) oraz wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych z dnia 15 maja 2020 r.

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce w okresie pandemii COVID-19.

2.        Celem procedur jest:

– zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,

– umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką   nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej,

– umożliwienie uczniom udziału w konsultacjach organizowanych na terenie szkoły.

 1. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.
 2. Rodzic świadomie decydując się na przyprowadzenie ucznia do placówki jest zobowiązany wypełnić deklarację, stanowiącą załącznik nr 1 (dotyczy uczniów kl. 0 -II), załącznik nr 2 (dotyczy klas V,VI,VIII).

§ 2.

PRACA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W ZIELONCE W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego uczniowie w szkole mogą przebywać według określonego harmonogramu. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uczniów klas 0-II odbywają się w godzinach od 8.30 do 15.30.
 2. Organizacja pracy grup:

1.     Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 5 (zgodnie z zaleceniami GIS ustala się, że minimalna powierzchnia do prowadzenia zajęć wynosi 4 m2- na ucznia).

2.     Obecność dziecka w placówce rodzic/opiekun jest zobowiązany zadeklarować na dwa dni robocze przed przyjściem ucznia do szkoły do godziny 15.00 (mailowo na adres: sekretariat@sat.edu.pl lub dyrektor.sat@wp.pl ).

3.     Uczniowie klas 0-II będą uczęszczali do grup łączonych.

4.     Każda grupa uczniów przebywać będzie w wyznaczonej sali.

5.     Do szkoły mają wstęp tylko pracownicy szkoły i uczniowie.

 1. Niezgłoszenie się dziecka w terminie wskazanym w deklaracji będzie równoznaczne z rezygnacją z zajęć w systemie stacjonarnym.
 2. Niedostarczenie deklaracji i oświadczeń w podanym terminie skutkuje brakiem możliwości przyjęcia dziecka na zajęcia stacjonarne do szkoły.
 3. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 4. Dzieci spożywają posiłki w stołówce szkolnej. Szkoła nie zapewnia dzieciom ciepłego posiłku. Przed i po posiłku stoliki są dokładnie myte i dezynfekowane.
 5. Przyprowadzanie dzieci do szkoły:

1.     Tylko jedna osoba zdrowa przyprowadza dziecko i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.

2.     Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki dziecko odkaża  ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).

3.     Pracownik dyżurujący przy wejściu/wyjściu dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu/wychodzącemu dziecku.

4.     Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i informuje rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

5.     Rodzic odprowadza dziecko do drzwi budynku, ale nie wchodzi do środka. Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych oczekujących dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 metra.

6.     Uczniowie klas 0-II  korzystają wyłącznie z wyznaczonych miejsc w szatni.

7.     Dzieci korzystające z opieki przyprowadzane są do godziny 9:00. Po jej upływie wietrzone są pomieszczenia szatni i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze.

 1. Odbieranie dzieci z klas 0-II:

1.     Odbieranie dzieci z klas 0-II odbywa się do godz. 15:30.

2.     Rodzic czeka przy drzwiach wejściowych na swoje dziecko. Osoba dyżurująca powiadamia nauczyciela o przyjściu rodzica.

3.     Nauczyciel odprowadza dziecko do drzwi sali i przekazuje dyżurującej osobie.

4.     Przy wyjściu osoba dyżurująca dokonuje pomiaru temperatury dziecka, po czym przekazuje dziecko rodzicowi.

§ 3.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 1. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.
 2. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 3. Planuje organizację pracy placówki na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci klas 0-II zgłoszonych do opieki oraz rodziców uczniów klas V, VI, VIII, którzy wyrazili zgodę na udział dziecka w konsultacjach organizowanych w szkole.
 4. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do placówki.
 5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 6. Wyposaża ww. pomieszczenie w zestaw ochronny.
 7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 8. Zapewnia, aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz kosz na odpady komunalne, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci, stanowiące załącznik nr 3 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 4 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).
 9. Informuje o bezwzględnej konieczności dezynfekcji i mycia rąk (przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy ) płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji wspomnianej w pkt. 9 (mycie rąk zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 4).
 10. Zapewnia, aby w pomieszczeniach wisiały instrukcje, jak zdejmować rękawiczki jednorazowe oraz zakładać i zdejmować maseczkę ochronną, stanowiące załącznik nr 5 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce) oraz kosz na zużyte rękawiczki (opróżniany oraz dezynfekowany według potrzeb).

§ 4.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce zobowiązany jest po wejściu/przed wyjściem do/z placówki do dokonania pomiaru temperatury.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Do budynku wszyscy pracownicy oddelegowani do pracy wchodzą i wychodzą wejściem głównym,
 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk (wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 3.
 5. Pracownicy/nauczyciele nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 6. Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu prowadząc działania opiekuńczo – wychowawcze, konsultacje, a pozostali kontynuują edukację zdalną.
 7. Nauczyciele pełniący dyżur w placówce:

1.     Organizują działania opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki, odpowiednio do pensum nauczyciela.

2.     Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.

3.     Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 3 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).

4.     Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.

5.     Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

6.     Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę.

7.     Wietrzą salę co najmniej raz na godzinę.

 1. Nauczyciele nie pełniący dyżuru w placówce:

1.     Wykonują pracę zdalną zgodnie z zarządzeniem nr 7/2020 Dyrektora Szkoły Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce  z późn. zmianami.

2.      W godzinach pracy placówki są dyspozycyjni (kontakt telefoniczny), aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.

 1. Personel obsługowy:

1.     Usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.

2.     Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.

3.     Dezynfekuje powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów.

4.     Czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

 

§ 5.

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu  sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole, podpisują właściwą deklarację (załącznik nr 1 lub 2) i przesyłają ją e-mailem na adres sekretariat@sat.edu.pl lub dyrektor.sat@wp.pl  najpóźniej na dwa dni przed przyjściem ucznia do szkoły (nie dotyczy osób, które zadeklarowały przyprowadzenie  dziecka do 22.05.2020 r., osoby te zobowiązane są podpisać deklarację do godz. 9:00, 25.05.2020 r. zostawiając dziecko w szkole).
 2. Rodzice przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko- bez objawów chorobowych, które nie miało świadomego kontaktu:

– z osobą chorą na koronawirusa,

– z osobą będącą w izolacji,

– z osobą przebywającą na kwarantannie.

 1. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do placówki zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
 2. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły. 
 3. Rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły w godz. 8.30- 9.00. Później dzieci nie będą wpuszczane ze względu na wietrzenie i dezynfekowanie  pomieszczeń.
 4. Rodzice odbierają dzieci do godz. 15.30.
 5. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,2 C pozostawiają dziecko w domu.
 6. Rodzice wyjaśniają uczniowi, że nie może zabrać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 9. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 10. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu i natychmiastowego odbierania telefonów ze szkoły.
 11. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora placówki.

§ 6.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę, a czasem objawy tzw. ”jelitówki”):

1.     nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

2.     nauczyciel lub dyrektor  bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji,

3.     nauczyciel lub inny pracownik szkoły bezzwłocznie zabezpiecza się w: maseczkę, fartuch ochronny z długimi rękawami i rękawiczki, po czym zakłada dziecku maseczkę,

4.     nauczyciel lub inny pracownik bezzwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (świetlica),

5.     pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości,

6.     dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na nr 112, Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Wołominie: kontakt telefoniczny w godzinach urzędowania 7.30 – 15.00 tel. 22776 38 33,poza godzinami pracy i w dni świąteczne tel. 510146 258 lub 505 302 906.

7.     Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły w ciągu 90 minut.

8.     Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii – np. katar, kaszel – oraz niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego.

 1. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID19 (duszności, kaszel, gorączkę):

1.     Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia izolacji.

2.     Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w maseczkę, fartuch ochronny i rękawiczki.

3.     Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną, która podejmuje dalsze kroki bezpieczeństwa.

4.     Po zakończonej interwencji, nie dotykając twarzy, należy umyć ręce wodą z mydłem stosując zasady prawidłowego mycia rąk, a następnie zdezynfekować je alkoholowym środkiem do dezynfekcji skóry.

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora tj. od 20 maja 2020 r.

1.     Zdezynfekowane zostają wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z którymi miała kontakt osoba podejrzana o zakażenie wirusem.

2.     We wszystkich czynnościach stosować jak najmniej kontaktu bezpośredniego oraz unikać udziału pozostałych pracowników.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury obowiązują do odwołania.
 2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID19.